Przedszkole 9

Metody pracy, programy i projekty

W pracy z dziećmi stosujemy następujące metody aktywizujące oraz wspomagające rozwój dziecka:

"Dziecięca Matematyka" wg. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej

Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych.
Treści kształcenia podzielone są na 14 bloków tematycznych:

 • Orientacja przestrzenna.
 • Rytmy i rytmiczna organizacja czasu.
 • Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów.
 • Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka.
 • Klasyfikacja
 • Pomaganie dzieciom uświadomienia sobie stałej liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują one zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej. Równoliczność. Przybliżanie dzieciom aspektu kardynalnego liczby.
 • Ustawienie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby.
 • Długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości.
 • Intuicje geometryczne.
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego.
 • Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej ilości płynów, chociaż po przelaniu wydaje się, że jest więcej lub mniej. Mierzenie ilości płynów
 • Waga i ważenie.
 • Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią.

Metoda ta polega na wykorzystaniu w procesie dydaktyczno-wychowawczym różnych pląsów, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców ludowych w celu integracji dzieci. Uczy ona współdziałania w grupie, wyzwala aktywność, pobudza dzieci do ekspresji muzyczno-ruchowej. Poprzez ćwiczenia muzyczno ruchowe w grupie ułatwia komunikację interpersonalną i uatrakcyjnia zajęcia edukacyjne    

Pedagogika Zabawy

Aktywne Słuchanie Muzyki wg. Batii Strauss

Istotą tej metody jest chęć przybliżania dzieciom muzyki klasycznej. Poprzez ,,aktywne słuchanie” dzieci nieświadomie poznają strukturę utworu muzycznego np. formę pieśni,ronda, poprzez rozpoznawanie ciałem zmian w muzyce i różnicowanie poszczególnych części.

,,Aktywne słuchanie”polega na wykonywaniu prostych ruchów rytmicznych siedząc lub prostych ruchów tanecznych proponowanych przez nauczyciela.W przypadku dzieci młodszych są to ruchy ilustrujące krótkie opowiadanie związane z każdym utworem muzycznym.Zabawy rytmiczne są pierwszym etapem przygotowującym do wprowadzenia instrumentów perkusyjnych, z którymi dziecko ma możliwość aktywnego uczestniczenia w utworze muzycznym jako współwykonawca lub dyrygent.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system ćwiczeń i zabaw ruchowych,które wywodzą się z naturalnych potrzeb,zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi – tzw. baraszkowanie pojawiające się we wczesnym dzieciństwie. Metoda ta jest propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci. Wykorzystuje dotyk,ruch oraz wzajemne relacje fizyczne,emocjonalne i społeczne do rozszerzania:

 • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
 • świadomości przestrzeni i działania w niej,
 • pogłębiania kontaktu z innymi ludzmi.

Weronika Sherborne w swej metodzie wyróżnia ćwiczenia, które wspomagają rozwój dziecka:

 • ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,
 • ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu,
 • ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą,
 • ćwiczenia twórcze.

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Glottodydaktyka - Nauka czytania i pisania

Metoda nauki czytania i pisania B. Rocławskiego zwana jest METODĄ GLOTTODYDAKTYCZNĄ : syntetyczno – analityczną. Glottodydaktyka znaczy nauczanie i uczenie sie języka. Koncepcja Rocławskiego zakłada łączenie techniki płynnego czytania ze zrozumieniem z nauką pisania, ponieważ zdaniem autora nie należy odrywać czytania od pisania i uczyć czytania bez pisania.

Ta metoda zakłada również bierne poznawanie liter już od trzylatków. Dzieci opatrują się z 44 literami alfabetu. Tutaj w alfabecie Nauczyciel umieszcza wszystkie zmiękczenia oraz dwuznaki. Rocławski zaprojektował również specjalne klocki zwane LOGO, które na swoich ściankach mają wzór litery – drukowany mały i wielki oraz pisany mały i wielki.

Autor opracował nawet specjalny program do pracy swoją metodą. Wyróżnił w nim założenia programowe dla poszczególnych grup wiekowych. Uważa bowiem, że naukę czytania i pisania powinny poprzedzać następujące działania ze strony Nauczyciela:

Rozpoznanie w czasie pierwszych miesięcy pobytu dziecka w przedszkolu:

 • jego sprawności komunikowania się,
 • stanu percepcji wzrokowej,
 • stanu pamiętania słuchem i wzrokiem jednostek językowych,
 • stanu syntezy, a na końcu analizy słuchowej i wzrokowej,
 • stanu sprawności manualnej,
 • stanu rozwoju społeczno – emocjonalnego,
 • stanu rozbudzenia poznawczego,
 • stanu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego,
 • Doskonalenie komunikowanie się,
 • Ćwiczenie sprawności spostrzegania słuchowego,
 • Wprowadzanie klocków LOGO do zabawy,
 • Bierne poznawanie liter na zasadzie zabawy,
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej (kształt graficzny liter jako znaków graficznych, symboli),
 • Uczenie właściwego posługiwania się przyborami do pisania i rysowania,
 • Uczenie wskazywania lewej i prawej strony ciała oraz pokazywania lewej i prawej ręki.
 • Powyższe założenia dotyczą dzieci trzyletnich i wszystkich pozostałych, które pierwszy raz przyszły do przedszkola.

Z wiekiem dziecka autor założenia – wymogi poszerza. Metoda Rocławskiego w grupie dzieci sześcioletnich zakłada, m. in. :

 • Ćwiczenia szybkiego rozpoznawania liter i sylab,
 • Ćwiczenia czytania techniką ślizgania się, gdzie zabronione jest głoskowanie,
 • Wdrażanie do globalnego czytania (całościowego),
 • Uczenie czytania cichego i czytania ze zrozumieniem,
 • Zachęcanie do czytania książek i czasopism dziecięcych.

Czytanie rozpoczyna się wówczas, gdy dziecko radzi sobie z syntezą głoskową znając przy tym wszystkie litery.

Programy edukacyjno- profilaktyczne realizowane w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021:

Przedszkole nr 9 organizuje pracę wychowawczo – dydaktyczną w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego .

W roku szkolnym 2020/2021 realizujemy program wychowania przedszkolnego „Planeta Dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”

Inne programy:

Uczymy Dzieci Programować

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

smyko-multisensoryka

Są to jedyne zajęcia sensoryczne, których program został stworzony w oparciu o  założenia teorii integracji sensorycznej przez doświadczonego pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej.

SMYKO – MULTISENSORYKA® są zajęciami o charakterze:

 • Rozwojowym– wspierają całościowy rozwój dziecka.
 • Profilaktycznym– zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych – związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju).
 • Przesiewowym– prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka- jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej.
 • Edukacyjnym– rodzice i opiekunowie dowiadują się w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły dziecka poprzez proste aktywności i zabawę.
 • Zabawowym – zajęcia odbywają się poprzez zabawę.
 • Nastawionym na proces – a nie na efekt. Na zajęciach najważniejsza jest sama zabawa i doświadczanie, a nie wykonanie konkretnej pracy plastycznej czy zadania
 dziecka

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2020/2021

INTEGRACJA SENSORYCZNA – PRZYSZŁOŚCIĄ DZIECI

Jedną z metod wykorzystywanych w terapii i stymulacji dzieci jest integracja sensoryczna.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych małych podopiecznych i ich rodziców postanowiliśmy stworzyć w naszym przedszkolu profesjonalny gabinet do prowadzenia terapii integracji sensorycznej oraz ogród sensoryczny , który będzie pełnił funkcje przede wszystkim terapeutyczne, socjalizujące oraz edukacyjne.  
Terapia Integracji Sensorycznej jest to system ćwiczeń, zabaw i aktywności proponowanych dziecku, który ma prowokować i wyzwalać odpowiednie reakcje sensoryczne. Zajęcia mają postać „naukowej zabawy” z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu i są dla dzieci prawdziwą przyjemnością! Celem zajęć jest nie tylko zabawa ale poprawna integracja pracy zmysłów (dotyku, słuchu, wzroku ,węchu, smaku, zmysłu równowagi) aby mogły być użyte w konkretnym działaniu zakończonym sukcesem. W przyjaznym otoczeniu (zjeżdżalnie, huśtawki, piłki rehabilitacyjne, trampoliny, drabinki) dziecko pod okiem terapeuty uczy się w sposób bardziej efektywny automatycznie przetwarzać i wykorzystywać skomplikowane informacje sensoryczne. Efekty terapii są widoczne bardzo szybko. Dziecko stopniowo zaczyna lepiej funkcjonować w sferze ruchowej, emocjonalnej, poznawczej. Pokonuje swoje trudności z jakimi się zmaga. Tego typu terapia jest szczególnie ważna w okresie wczesnego wspomagania, służy głównie wyrównywaniu szans rozwoju dzieci. Urządzenia gabinetu są również przydatne w minimalizowaniu mikrodeficytów rozwojowych dzieci zdrowych.

Dzięki realizacji naszego projektu damy naszym dzieciom szansę na lepszy rozwój, bieżące niwelowanie zaburzeń i dysfunkcji, a w konsekwencji zapewnimy im lepszą przyszłość. 

"czyściochowe przedszkole"

Program edukacyjny dla przedszkoli w całej Polsce, organizowany przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior. Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, procentuje w dorosłym życiu. Czas intensywnej nauki w wieku przedszkolnym warto wykorzystać także na kształtowanie dobrych nawyków higienicznych. Program Czyściochowe Przedszkole ma na celu pomagać nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.

„z kulturą mi do twarzy”.

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021: wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej
Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

Cele szczegółowe:
– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno
– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką
– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm
– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych
– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami
i historią w sposób dostępny dziecku
– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie
– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

"Piękna Nasza Polska Cała”

Celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych , uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, , poznanie tańców ludowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

AKCJA „ZDROWO I SPORTOWO”

Akcja ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych (3-10 lat).

Po co akcja? Aktywne dzieci to zdrowsi dorośli.

Aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia odporność organizmu.

Zdrowe nawyki trwają przez całe życie.

Aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji.

Zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

 

Poznaj nas lepiej