Rada rodziców

UWAGA!!!!

Prosimy o wpłaty na nowy numer konta w banku PKO SA 82 1240 6351 1111 0010 9622 0110

radarodzicow.p9@gmail.com

 

Rada Rodziców reprezentuje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Rada Rodziców m.in.:

  • uczestniczy w życiu przedszkola, przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci,
  • występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
  • wspierając działalność statutową Przedszkola może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola oraz wybiera przewodniczącego.

W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor placówki, mając głos doradczy. Do udziału w posiedzeniu Rady Rodziców mogą być zapraszanie przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym.

Pozwól dziecku rozwijać sie z nami

Adres

ul. M. Przesmyckiego 100/101

Telefon

+48 22 756 22 97

 

Email

przedszkole9.piaseczno@gmail.com