RODO

IOD – Beata Duch-Kosiorek
adres e-mail: b.duch@obslugarodo.pl.

 

Obowiązek informacyjny dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie RODO), informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:  

Administrator Danych: 

Przedszkole nr 9  

ul. M. Przesmyckiego 100/101, 05-500 Piaseczno
Tel. (22) 756 22 97 

przedszkole9.piaseczno@gmail.com

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

b.duch@obslugarodo.pl  

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Dane przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków publicznych nałożonych przepisami prawa, w tym : 

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, 
 2. realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych
  i wychowawczych, w tym zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, 
 3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
  lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków, nasza placówka przetwarza dane osobowe dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art 6 ust 1 lit c) lub art 9 ust 2 lit g) RODO, czyli wypełnienia przez administratora obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w: 

 1. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,  
 2. ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,  
 3. ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  
 4. ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, 
 5. ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, 
 6. rozporządzenia do ww. ustaw (np. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
  i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji). 

Odbiorcy danych osobowych:

Przedszkole będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Placówka powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców na podstawie podpisanych stosownych umów. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz placówki będzie również Centrum Usług Wspólnych, które wspiera naszą działalność od strony płacowej, księgowej i administracyjno prawnej. 

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/celów dla jakiego/jakich, zostały zebrane, a po tym czasie będą przechowywane przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku postępowania rekrutacyjnego dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.  

Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Państwu prawo do: 

 1. dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania (poprawiania) i uzupełniania w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, 
 1. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym art. 17 RODO) w przypadku, gdy: 
 1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 1. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania; 
 1. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; 
 1. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, 
 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że podczas przetwarzania danych osobowych administrator naruszył przepisy RODO, 
 1. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 1. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. 

Obowiązek podania danych osobowych: 

Podanie danych zawartych we wniosku rekrutacyjnym i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz umożliwiającym korzystanie z uprawnień wynikających z kryteriów rekrutacji, co wynika w szczególności z przepisów prawa. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji do przedszkola, natomiast podanie danych (w tym dołączenie stosownych dokumentów) potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów obowiązujących w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów. 

 

Inne informacje:

Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu. 

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (np. wizerunek) – udzielona zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.

W przypadku osób trzecich, których dane przetwarzamy, źródłem ich pozyskania było upoważnienie udzielone do odebrania dziecka ze przedszkola.