Metody pracy, programy i projekty

W pracy z dziećmi stosujemy następujące metody aktywizujące oraz wspomagające rozwój dziecka:

"Dziecięca Matematyka" wg. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej

Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych.
Treści kształcenia podzielone są na 14 bloków tematycznych:

 • Orientacja przestrzenna.
 • Rytmy i rytmiczna organizacja czasu.
 • Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów.
 • Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka.
 • Klasyfikacja
 • Pomaganie dzieciom uświadomienia sobie stałej liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują one zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej. Równoliczność. Przybliżanie dzieciom aspektu kardynalnego liczby.
 • Ustawienie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby.
 • Długość: kształtowanie umiejętności mierzenia i pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości.
 • Intuicje geometryczne.
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego.
 • Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałej ilości płynów, chociaż po przelaniu wydaje się, że jest więcej lub mniej. Mierzenie ilości płynów
 • Waga i ważenie.
 • Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią.

Metoda ta polega na wykorzystaniu w procesie dydaktyczno-wychowawczym różnych pląsów, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców ludowych w celu integracji dzieci. Uczy ona współdziałania w grupie, wyzwala aktywność, pobudza dzieci do ekspresji muzyczno-ruchowej. Poprzez ćwiczenia muzyczno ruchowe w grupie ułatwia komunikację interpersonalną i uatrakcyjnia zajęcia edukacyjne    

Pedagogika Zabawy

Aktywne Słuchanie Muzyki wg. Batii Strauss

Istotą tej metody jest chęć przybliżania dzieciom muzyki klasycznej. Poprzez ,,aktywne słuchanie” dzieci nieświadomie poznają strukturę utworu muzycznego np. formę pieśni,ronda, poprzez rozpoznawanie ciałem zmian w muzyce i różnicowanie poszczególnych części.

,,Aktywne słuchanie”polega na wykonywaniu prostych ruchów rytmicznych siedząc lub prostych ruchów tanecznych proponowanych przez nauczyciela.W przypadku dzieci młodszych są to ruchy ilustrujące krótkie opowiadanie związane z każdym utworem muzycznym.Zabawy rytmiczne są pierwszym etapem przygotowującym do wprowadzenia instrumentów perkusyjnych, z którymi dziecko ma możliwość aktywnego uczestniczenia w utworze muzycznym jako współwykonawca lub dyrygent.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system ćwiczeń i zabaw ruchowych,które wywodzą się z naturalnych potrzeb,zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi – tzw. baraszkowanie pojawiające się we wczesnym dzieciństwie. Metoda ta jest propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci. Wykorzystuje dotyk,ruch oraz wzajemne relacje fizyczne,emocjonalne i społeczne do rozszerzania:

 • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
 • świadomości przestrzeni i działania w niej,
 • pogłębiania kontaktu z innymi ludzmi.

Weronika Sherborne w swej metodzie wyróżnia ćwiczenia, które wspomagają rozwój dziecka:

 • ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,
 • ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu,
 • ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą,
 • ćwiczenia twórcze.

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Glottodydaktyka - Nauka czytania i pisania

Metoda nauki czytania i pisania B. Rocławskiego zwana jest METODĄ GLOTTODYDAKTYCZNĄ : syntetyczno – analityczną. Glottodydaktyka znaczy nauczanie i uczenie sie języka. Koncepcja Rocławskiego zakłada łączenie techniki płynnego czytania ze zrozumieniem z nauką pisania, ponieważ zdaniem autora nie należy odrywać czytania od pisania i uczyć czytania bez pisania.

Ta metoda zakłada również bierne poznawanie liter już od trzylatków. Dzieci opatrują się z 44 literami alfabetu. Tutaj w alfabecie Nauczyciel umieszcza wszystkie zmiękczenia oraz dwuznaki. Rocławski zaprojektował również specjalne klocki zwane LOGO, które na swoich ściankach mają wzór litery – drukowany mały i wielki oraz pisany mały i wielki.

Autor opracował nawet specjalny program do pracy swoją metodą. Wyróżnił w nim założenia programowe dla poszczególnych grup wiekowych. Uważa bowiem, że naukę czytania i pisania powinny poprzedzać następujące działania ze strony Nauczyciela:

Rozpoznanie w czasie pierwszych miesięcy pobytu dziecka w przedszkolu:

 • jego sprawności komunikowania się,
 • stanu percepcji wzrokowej,
 • stanu pamiętania słuchem i wzrokiem jednostek językowych,
 • stanu syntezy, a na końcu analizy słuchowej i wzrokowej,
 • stanu sprawności manualnej,
 • stanu rozwoju społeczno – emocjonalnego,
 • stanu rozbudzenia poznawczego,
 • stanu zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego,
 • Doskonalenie komunikowanie się,
 • Ćwiczenie sprawności spostrzegania słuchowego,
 • Wprowadzanie klocków LOGO do zabawy,
 • Bierne poznawanie liter na zasadzie zabawy,
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej (kształt graficzny liter jako znaków graficznych, symboli),
 • Uczenie właściwego posługiwania się przyborami do pisania i rysowania,
 • Uczenie wskazywania lewej i prawej strony ciała oraz pokazywania lewej i prawej ręki.
 • Powyższe założenia dotyczą dzieci trzyletnich i wszystkich pozostałych, które pierwszy raz przyszły do przedszkola.

Z wiekiem dziecka autor założenia – wymogi poszerza. Metoda Rocławskiego w grupie dzieci sześcioletnich zakłada, m. in. :

 • Ćwiczenia szybkiego rozpoznawania liter i sylab,
 • Ćwiczenia czytania techniką ślizgania się, gdzie zabronione jest głoskowanie,
 • Wdrażanie do globalnego czytania (całościowego),
 • Uczenie czytania cichego i czytania ze zrozumieniem,
 • Zachęcanie do czytania książek i czasopism dziecięcych.

Czytanie rozpoczyna się wówczas, gdy dziecko radzi sobie z syntezą głoskową znając przy tym wszystkie litery.

Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. MDS reprezentuje zatem polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi. Występują w niej trzy elementy:

 •  element motoryczny to ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, a także ruchowo-słuchowo-wzrokowe czyli  ruchy zharmonizowane z rytmem piosenki, wykonywane podczas reprodukowania znaków graficznych;
 •  element słuchowy to piosenki, wierszyki, zdania, wyrazy;
 •  element wzrokowy to znaki graficzne (łatwe wzory, wzory literopodobne, litery i znaki matematyczne).

 Zastosowanie Metody Dobrego Startu

MDS przeznaczona jest dla dzieci od 2 do 10 lat. Ma zastosowanie w profilaktyce niepowodzeń szkolnych, diagnozowaniu ich przyczyn, korekcji zaburzeń i w edukacji. Metoda służy przygotowaniu dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania. Służy także uczeniu liter i cyfr w pierwszej klasie. Dotyczy to zarówno dzieci o prawidłowym rozwoju, jak i dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

METODA DOBREGO STARTU WG. M. BOGDANOWICZ

Programy edukacyjno- profilaktyczne realizowane w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023:

 

 

Przedszkole nr 9 organizuje pracę wychowawczo – dydaktyczną w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego .

W roku szkolnym 2022/2023 realizujemy program wychowania przedszkolnego

„Drużyna marzeń”J. Wasilewska, wyd.WSiP

Inne programy:

Uczymy Dzieci Programować

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

Kraina Zmysłów- „Sensoryczna zabawa zmysły udoskonala"

Głównym celem wdrożenia Krainy Zmysłów „Sensoryczna zabawa zmysły udoskonala” jest wsparcie rozwoju dzieci angażując ich zmysły poprzez stwarzanie wielu sytuacji w formie konstruktywnej zabawy; niezbędnych do stymulacji bazowych systemów sensorycznych, do których zaliczyć można zmysł: dotyku, przedsionka i propriocepcji ale również pozostałych zmysłów t.j wzrok, słuch, smak i węch.  Dostarczając dzieciom zróżnicowanych bodźców sensorycznych wspierać będziemy ich rozwój pod kątem prawidłowej i

Program pozwoli/ wpłynie również na:

 • uzmysłowieniu dzieciom czym są zmysły i jaką rolę pełnią w życiu każdego człowieka,
 • kształtowanie i doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych,
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, zespole, parze,
 • wyciszenie negatywnych i wyzwalanie pozytywnych emocji,
 • rozwój psychomotoryczny i ogólną sprawność dzieci,
 • rozwój kreatywności i chęci eksplorowania otoczenia poprzez różnorodne dostarczanie bodźców,
 • poprawę koncentracji uwagi, koordynacjo wzrokowo- ruchowej,
 • lepszą świadomość swojego ciała oraz rozwijać będzie umiejętność zarządzania nim w przestrzeni,
 • doskonalenie umiejętności planowania motorycznego oraz poprawę reakcji równoważnych
 • zmniejszenie negatywnych reakcji pojawiających się na różne bodźce sensoryczne poprzez odpowiednie aktywności wpływające na normalizację pracy poszczególnych zmysłów. 

INTEGRACJA SENSORYCZNA – PRZYSZŁOŚCIĄ DZIECI

Jedną z metod wykorzystywanych w terapii i stymulacji dzieci jest integracja sensoryczna.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych małych podopiecznych i ich rodziców postanowiliśmy stworzyć w naszym przedszkolu profesjonalny gabinet do prowadzenia terapii integracji sensorycznej oraz ogród sensoryczny , który będzie pełnił funkcje przede wszystkim terapeutyczne, socjalizujące oraz edukacyjne.  
Terapia Integracji Sensorycznej jest to system ćwiczeń, zabaw i aktywności proponowanych dziecku, który ma prowokować i wyzwalać odpowiednie reakcje sensoryczne. Zajęcia mają postać „naukowej zabawy” z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu i są dla dzieci prawdziwą przyjemnością! Celem zajęć jest nie tylko zabawa ale poprawna integracja pracy zmysłów (dotyku, słuchu, wzroku ,węchu, smaku, zmysłu równowagi) aby mogły być użyte w konkretnym działaniu zakończonym sukcesem. W przyjaznym otoczeniu (zjeżdżalnie, huśtawki, piłki rehabilitacyjne, trampoliny, drabinki) dziecko pod okiem terapeuty uczy się w sposób bardziej efektywny automatycznie przetwarzać i wykorzystywać skomplikowane informacje sensoryczne. Efekty terapii są widoczne bardzo szybko. Dziecko stopniowo zaczyna lepiej funkcjonować w sferze ruchowej, emocjonalnej, poznawczej. Pokonuje swoje trudności z jakimi się zmaga. Tego typu terapia jest szczególnie ważna w okresie wczesnego wspomagania, służy głównie wyrównywaniu szans rozwoju dzieci. Urządzenia gabinetu są również przydatne w minimalizowaniu mikrodeficytów rozwojowych dzieci zdrowych.

Dzięki realizacji naszego programu damy naszym dzieciom szansę na lepszy rozwój, bieżące niwelowanie zaburzeń i dysfunkcji, a w konsekwencji zapewnimy im lepszą przyszłość. 
Programy edukacyjno- profilaktyczne realizowane w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023 PODRÓŻE PO EUROPIE

Założenia projektu:

 • Budzenie zaciekawienia otaczającym światem, dostarczanie pozytywnych przeżyć odkrywania innych kultur poprzez obserwacje , zdjęcia, albumy, płyty CD, prezentacje multimedialne.
 • Zdobywanie nowych doświadczeń

Głównymi celami projektu są:

 • Rozwijanie i wzmacnianie postaw patriotycznych.
 • Uświadomienie potrzeby dbania o narodową tożsamość.
 • Rozbudzenie zainteresowania innymi kręgami kulturowymi i wykształcenie akceptacji i tolerancji wobec innych narodów i kultur.
 • Sukcesywne rozwijanie umiejętności poznania siebie i otaczającego świata.
 • Propagowanie wśród dzieci i nauczycieli idei, iż jesteśmy od zawsze obywatelami Europy
 • Poznanie krajów członkowskich Unii Europejskiej (wybranych)
 • Uatrakcyjnienie pobytu dzieci w placówce.
 • Rozwijanie współpracy z rodzicami

 

Technikoludek, czyli dziecko w świecie technologii

Celem głównym jest:

 • Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka w świat technologii, wartości, piękna i zdrowia.
 • Rozwijanie współpracy między nauczycielami z przedszkoli i szkół podstawowych z całej Polski

Nowoczesne technologie są nieodłącznym elementem naszego życia. Świat ciągle się zmienia. Pędem gna do przodu, rozwija się. Rozwój technologiczny miał pomóc nam w codziennym życiu. Często niestety tak nie jest. Dzieci z każdej strony bombardowane są tabletami, bajkami, telefonami czy grami na konsolę. Mimo wszystko, nie możemy całkowicie zrezygnować z korzystania i wprowadzania dzieci w świat technologii. Wykorzystanie narzędzi multimedialnych może być jedną z dróg
w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności.
Projekt „Technikoludek, czyli dziecko w świecie technologii” jest kontynuacją projektu, który powstał w 2020 roku, po to, by kształtować wśród dzieci postawy prozdrowotne, dbać o wspólne spędzanie czasu z rodziną, uwrażliwiać na piękno
otaczającego świata oraz od najmłodszych lat dbać o bezpieczeństwo i odpowiedzialność wśród najmłodszych. Wszystko to przy użyciu nowoczesnych technologii. Projekt bardzo dobrze wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2022/2023

 

Poznaj nas lepiej

WCAG 2.1