REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU OBECNOŚCI VULCAN W PRZEDSZKOLU NR 9 W PIASECZNIE 

 1. W celu ewidencji obecności i rozliczania rzeczywistego czasu pobytu dziecka w Przedszkolu nr 9 wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka “Obecność Vulcan”, kody QR oraz indywidualne kody numeryczne.
 2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu 
 3. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych) korzystające z usług Przedszkola.
 4. Rodzice / opiekunowie prawni otrzymają z placówki indywidualny kod numeryczny (przypisane do danego dziecka) niezbędny do potwierdzenia obecności oraz link do aplikacji “Obecność Vulcan”, którą można pobrać pod adresami:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.vulcan.charon.rev&hl=pl&gl=US 

https://apps.apple.com/pl/app/obecno%C5%9B%C4%87-vulcan/id1507153606?l=pl 

 1. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są logować się w systemie. 
 2. Do każdego dziecka przypisana jest indywidualny kod, który zostaje wydana za pisemnym potwierdzeniem odbioru rodzicom / opiekunom prawnym.
 3. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do rejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Przyprowadzając dziecko rodzic/opiekun prawny rejestruje to zdarzenie skanując kod QR umieszczony w holu przedszkola niezwłocznie po wejściu i wyjściu z budynku przedszkola i wybierając nazwisko dziecka lub wprowadzając indywidualny kod dziecka. 
 4. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając ilość godzin płatnych ponad podstawę programową. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli. 
 5. Godziny płatne nie obowiązują 6 latków.
 6. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu. Pracownicy przedszkola posiadają elektroniczny raport zawierający ilości godzin jakie dziecko spędziło w placówce.
 7. Brak elektronicznego zarejestrowania wejścia i wyjścia dziecka lub niezgłoszenie nieobecności wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień w/g maksymalnej liczby godzin pracy przedszkola z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej, uregulowaną w Statucie przedszkola.
 8. System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Piaseczno w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piaseczno.
 9. Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za dodatkowe godziny pobytu w przedszkolu uwzględniające faktyczny czas pobytu dziecka w placówce wykazany przez elektroniczny system ewidencji.
 10. Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu, uwzględniające dni nieobecności w placówce.
 11. W przypadku zauważenia usterki/braku możliwości zeskanowania kodu OR, rodzic / opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania tej informacji dyrektorowi, nauczycielowi w grupie lub też pracownikowi w sekretariacie przedszkola, który przyjmie zgłoszenie od rodzica i odnotuje godzinę przyjścia lub wyjścia dziecka.
 12. Zakazuje się korzystania z kodów udostępnionych innym użytkownikom. Rejestrowania przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola może dokonać tylko osoba dorosła.
 13. W przypadku zgubienia/zapomnienia indywidualnego kodu dziecka użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Dyrektora przedszkola, który za potwierdzeniem na piśmie udostępnia kod dziecka ponownie. 
 14. Regulamin nie obowiązuje w wakacje.
 15. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie „Obecność Vulcan” jest Przedszkole nr 9.
 16. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem i do stosowania postanowień w nim zawartych oraz do przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 17. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oboje rodzice / opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym czytelnym podpisem na listach dostępnych podczas odbioru indywidualnego kodu dziecka.
 18. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2024 r. i jest dostępny na stronie internetowej przedszkola i w holu przedszkola.